Hopp til hovedinnhold

Stipend til masterstudenter 2024

Museene i Sør-Trøndelag (MiST) utlyser to studentstipend til mastergradsprosjekt, hvert på kr 25.000.

Formålet med stipendene er å stimulere til forskning på museenes ulike fagområder, i tråd med Plan for kunnskapsutvikling 2023-2026. Dette omfatter både gjenstandsbasert dokumentasjon og forskning, immateriell kulturarv og tematiske forhold knyttet til kunnskapsområder MIST arbeider med eksempelvis kystkultur, musikk eller bergverk. Også kunnskapsutvikling på museenes praksiser og museenes relasjoner til samfunnet slik som formidling, livslang læring eller publikumsoppslutning er relevant.

MiST er en av Norges største museumsorganisasjoner med 12 museer og 32 besøkssteder. Samlingene vi forvalter omfatter både materiell og immateriell kulturarv og handlingsbåren kunnskap på en rekke områder som generell kultur­historie, industrihistorie, kystkultur, skolehistorie, samisk kultur og historie, ulike former for tradisjonshåndverk, arkitekturhistorie, skihistorie, bygningsvern, bygging og seiling av klinkbygde båter, drift og forvalt­ning av seildampskip, museumsjernbane og bergverk. Vi har også store samlinger innenfor musikk og musikkinstrumenter, bildekunst og kunsthåndverk, i tillegg til store fotosamlinger. Verdensarv-senteret Røros bergstad og Circumferensen er også en del av MiST.

  • 1/1
    Wil Lee-Wright

Prosjektet kan ta utgangspunkt i alle områder av museenes virksomhet.

Samlingene: Prosjekter kan knyttes til samlingene eller enkeltobjekter og/eller deres historiske og samfunnsmessige kontekst. Dette innbefatter også immateriell kulturarv og handlingsbåren kunnskap innen en rekke områder, samt museenes forvaltning av samlingene.

Formidling og læring: Museenes utadrettede virksomhet spenner over et vidt spekter, både når det gjelder tema og målgrupper. Vi bruker ulike lærings- og formidlingsmetoder, som ulike utstillinger, levende formidling og digital teknologi. Vi er også arena for livslang læring, og tilbyr pedagogiske opplegg for et bredt publikum og for ulike målgrupper, herunder barn og unge, demensrammede, studenter og fengselsinnsatte.

Samfunnsrollen: Museene er viktige møteplasser for et mangfold av mennesker, med tilbud om samtale og debatt i lokalsamfunnet. Ved å samle inn, ta vare på og formidle kunst- og kulturarv skal vi gi kunnskap og opplevelser til mennesker i samtida. Vi skal stille kritiske spørsmål til fortid og nåtid gjennom utstillinger, læringsopplegg og andre aktiviteter, og bidra til den demokratiske utviklingen.

Bærekraft: MiSTs mål og strategiplan for kommende periode vil ha søkelys på FNs bærekraftsmål, særlig bærekraftsmål 3, 4, 11 og 16. Bærekraft handler både om klima/miljø, sosial og økonomisk bærekraft, og handler både om hvordan vi som organisasjon kan ha mer bærekraftig drift og hvordan vi kan bruke samlingene våre i formidling av bærekraft.

Hvem kan søke?

Utlysningen er åpen for søknader fra alle relevante masterstudier i Norge, knyttet til alle deler av virksomheten ved alle avdelinger i Museene i Sør-Trøndelag. For å bli vurdert må studenten være tatt opp på masterstudiet ved et norsk universitet eller høyskole. Søknaden skal inneholde en prosjektskisse (2-3 sider) og en realistisk plan for gjennomføring. Det må gå fram av søknaden at prosjektet har høy faglig kvalitet og relevans. Bekreftelse på at prosjektet er godkjent ved studieenheten skal vedlegges.

Studenten må selv sørge for å ta kontakt med den eller de museumsavdelingene en ønsker å være knyttet til. I søknaden må det dokumenteres at en har vært i kontakt og at museumsavdelingen har akseptert. Dette kan f.eks. dokumenteres ved å legge ved e-post-korrespondanse.

Stipendet utdeles i to deler: Halvparten utbetales når studenten er blitt tildelt stipendet, den andre halvparten når oppgaven er bekreftet innlevert. Studenten må forplikte seg til å formidle resultatene enten ved å publisere en artikkel i et fagtids­skrift, et foredrag eller i annen form.

Mer informasjon om stipendet og søknadskriteriene får du ved å kontakte Ann.Siri.Hegseth.Garberg@mist.no

Søknadsfrist: 15.desember 2023.

Søknad med godkjent prosjektbeskrivelse sendes til: post@mist.no – med emnefeltet «Mastergradsstipend».

Les mer på https://mist.no/masterstipend

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1