Museum for kunst og design

MiST har satt i gang et arbeid med å utarbeide et rom- og funksjonsprogram for et museum for kunst og design i Trondheim

  • omw_TKM.14.jpg

Arbeidet med å utarbeide et rom- og funksjonsprogram for museum for kunst og design i Trondheim, er i tråd med en mulighetsstudie MiSTs styre vedtok høsten 2016.  Nordenfjeldske kunstindustrimuseum og Trondheim kunstmuseums behov for rom for de ulike funksjoner skal kartlegges, og dette skal samles i et felles program. Programmet er i utgangspunktet lokaliseringsuavhengig og skal først og fremst synliggjøre hvilke behov et museum for kunst og design av i dag har. Når programmet er utarbeidet, skal det foretas en vurdering av om det vil være mulig å realisere dette i tilknytning til Trondheim kunstmuseums bygg i dag. Det vil i det arbeidet som nå gjøres, ikke bli vurdert andre tomtealternativer.  

Det vil også bli utarbeidet forslag til framdriftsplan for videre faser av prosjektet, foretatt en kostnadsberegning av det foreslåtte romprogrammet (ihh til Norsk Standard) og innhentet råd om videre prosjektutvikling. MiSTs styre har også gjort vedtak om at dette programmet må sees i sammenheng med det store behov MiSTs avdelinger har for et felles samlingssenter (et publikumstilgjengelig magasin som skal romme samlingene med bevaringsfunksjoner for alle avdelingene).

Til å utforme programmet, er det satt sammen en arbeidsgruppe bestående av ledelse og ansattes representanter fra begge museumsavdelingene og fra MiSTs utviklingsenhet, som samlet favner om alle de faglige hensynene som må tas. Etter en anbudsrunde, engasjerte MiST i november Norconsult AS v/sivilarkitekt Sabine Klonk til å bistå arbeids- og prosjektgruppen med utarbeidelse av rom- og funksjonsprogrammet. Hun vil arbeide tett sammen med en mindre prosjektgruppe bestående av Steffen W. Holden, Jon-Arild Johansen, Magne Røskaft, Ann Siri H. Garberg og Petter I. Søholt

I forbindelse med det kartleggingsarbeidet som foregår, vil det bli gjennomført møter av ulik karakter med brukere og andre interessenter. Arbeidet er økonomisk støttet av Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune, og vil avsluttes medio februar 2018 med rapport som skal legges fram for MiSTs styre.