Forskning

MiST har mange ansatte med høy forskningskompetanse som deltar i flere FoU-prosjekter sammen med andre museer og/eller universitet og høyskoler. Vi er også aktivt med i flere faglige museumsnettverk.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

MiSTs forskningsplan for perioden 2018-2022

Forskning og kunnskapsutvikling skal forankres og tydeliggjøres i MiSTs overordnede strategier. Forskning og kunnskapsutvikling skal bygge opp under MiSTs samlede og den enkelte avdelings formål og samfunnsrolle. Ambisjonene skal være tydelige og realistiske og ha en lang tidshorisont. Forskning og kunnskapsutvikling skal være grunnlaget for MiSTs forvaltning, formidling og faglig utvikling. Forskningen skal være nyskapende, og den må utnytte og videreutvikle museenes samlede tverrfaglige kompetanse. Alt forsknings- og kunnskapsutviklingsarbeid skal ende opp i en synliggjøring for publikum. Målet er kvalitetspreget kunnskapsproduksjon og formidling til et bredt publikum, eller definerte målgrupper.