Stipend til masterstudenter

Museene i Sør-Trøndelag (MiST) utlyser to studentstipend til mastergradsprosjekt, hvert på kr 25.000. Ett av stipendene gis til prosjekt innenfor kunst- og musikk, ett innenfor kulturhistorie.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Formålet med stipenda er å stimulere til forsking på museene sine samlinger, praksiser og samfunnsrolle, i tråd med MiSTs mål- og strategiplan.  ​

MiST er en av Norges største museumsorganisasjoner med 12 museer og 25 besøkssteder. Samlingene vi forvalter omfatter både materiell og immateriell kulturarv og handlingsbåren kunnskap på en rekke områder som generell kulturhistorie, industrihistorie, skolehistorie inkludert spesialskoler, ulike former for tradisjonshåndverk, arkitekturhistorie, bygningsvern, bygging og seiling av norske klinkbygde båter, drift og forvaltning av seildampskip, museumsjernbane og gruver. Vi har også store samlinger innenfor musikk, kunst og design, i tillegg til store fotosamlinger. Verdensarvsenteret Røros bergstad og Circumferensen er med også i MiST.

Prosjektet kan ta utgangspunkt i alle områder av museene sin virksomhet. 

Samlingene: Samlingene og dens historiske- og samfunnsmessige kontekst. Dette innbefatter også immateriell kulturarv og handlingsbåren kunnskap innen en rekke områder, og inkluderer også museenes forvaltning av samlingene.

Formidling og læring: Museenes utadrettede virksomhet spenner over et vidt spekter, både når det gjelder tema og målgrupper. Vi bruker ulike lærings- og formidlingsmetoder, som faste utstillinger og digital teknologi. Vi er også arena for livslang læring, og tilbyr pedagogiske opplegg for et bredt publikum, fra barnehage til universitet.

Samfunnsrolle: Museene er viktige møteplasser for et mangfold av mennesker, som åpner opp for samtale og debatt i lokalsamfunnet.   Ved å samle inn, ta vare på og formidle kunst- og kulturarv skal vi gi kunnskap og opplevelser til mennesker i samtida. Vi skal stille kritiske spørsmål til fortid og nåtid gjennom utstillinger, læringsopplegg og andre aktiviteter. 

For å bli vurdert må studenten være tatt opp på masterstudiet ved et universitet eller høyskole.  Søknaden skal inneholde en prosjektskisse og en realistisk plan for gjennomføring. Bekreftelse på at prosjektet er godkjent ved studieenheten skal vedlegges. Det må gå fram av søknaden at prosjektet er relevant og har høy faglig kvalitet.

Stipendet utdeles i to deler, halvparten gis når studenten har fått klarsignal fra veileder til innlevering, resten når oppgaven er innlevert. Studenten må forplikte seg til å formidle resultatene enten ved å publisere en artikkel i et fagtidsskrift, et foredrag eller i annen form.

Utlysningen er åpen for søknader fra alle relevante masterstudier og knyttet til alle deler av virksomheten ved alle avdelinger i Museene i Sør-Trøndelag.

Mer informasjon om stipendet og søknadskriteriene får du ved å kontakte seniorrådgiver Hanna Mellemsether på epost: hanna.mellemsether@mist.museum.no


Søknad med godkjent prosjektbeskrivelse sendes til: post@mist.museum.no – merket «Mastergradsstipend».

Les mer om Museene i Sør-Trøndelag her: https://mist.no/om-mist


Søknadsfrist for stipend: Fredag 15. januar 2021 kl 1600.


Illustrasjonsfoto: Studio Prud