Stipend til masterstudenter

Museene i Sør-Trøndelag (MiST) utlyser to studentstipend til mastergradsprosjekt, hvert på kr 25.000. Ett av stipendene gis til prosjekt innenfor fagområdene kunst og musikk, ett innenfor kulturhistorie.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Her kan du lese om stipend for 2022.

Her kan du lese om masterstipendiatene i 2021

Formålet med stipendene er å stimulere til forskning på museenes samlinger, praksiser og samfunnsrolle, i tråd med MiSTs mål- og strategiplan.

MiST er en av Norges største museumsorganisasjoner med 12 museer og 25 besøkssteder. Samlingene vi forvalter omfatter både materiell og immateriell kulturarv og handlingsbåren kunnskap på en rekke områder som generell kultur­historie, industrihistorie, kystkultur, skolehistorie, ulike former for tradisjonshåndverk, arkitekturhistorie, skihistorie, bygningsvern, bygging og seiling av klinkbygde båter, drift og forvalt­ning av seildampskip, museumsjernbane og gruver. Vi har også store samlinger innenfor musikk og musikkinstrumenter, bildekunst og kunsthåndverk, i tillegg til store fotosamlinger. Verdensarv-senteret Røros bergstad og Circumferensen er også en del av MiST.

Prosjektet kan ta utgangspunkt i alle områder av museenes virksomhet.

Samlingene:  Prosjekter kan knyttes til samlingene eller enkeltobjekter og/eller deres historiske og samfunnsmessige kontekst. Dette innbefatter også immateriell kulturarv og handlingsbåren kunnskap innen en rekke områder, samt museenes forvaltning av samlingene.

Formidling og læring: Museenes utadrettede virksomhet spenner over et vidt spekter, både når det gjelder tema og målgrupper. Vi bruker ulike lærings- og formidlingsmetoder, som faste utstillinger og digital teknologi. Vi er også arena for livslang læring, og tilbyr pedagogiske opplegg for et bredt publikum og for ulike målgrupper, herunder barn og unge, demensrammede, studenter og fengselsinnsatte.

Samfunnsrollen:  Museene er viktige møteplasser for et mangfold av mennesker, med tilbud om samtale og debatt i lokalsamfunnet. Ved å samle inn, ta vare på og formidle kunst- og kulturarv skal vi gi kunnskap og opplevelser til mennesker i samtida. Vi skal stille kritiske spørsmål til fortid og nåtid gjennom utstillinger, læringsopplegg og andre aktiviteter, og bidra til den demokratiske utviklingen.


Du finner utlysningstekst for masterstipendet 2022 her. Du kan også kontakte forskningsutvalgets sekretær Annabella Skagen på epost: annabella.skagen@mist.no

Søknadsfrist 15. januar


Illustrasjonsfoto: Will Lee-Wright