Tilgjengelighet

Å gjøre våre museer tilgjengelig for alle uansett funksjonsnivå, handler både om universell utforming og om tilrettelegging av informasjon og innholdsformidling. Universell utforming er fysiske tiltak som heis, ramper, parkeringsplasser for forflytningshemmede og automatiske dører. Tilrettelegging av selve formidlingen handler om blant annet lettleste tekster, bokstavstørrelse, godt lys, punktskrift og tegnspråk.

MIST har i flere år arbeidet med en metode kalt 'Mind the Gap', der en har forsøkt å minske gapet mellom innhold og bruker gjennom systematisk målgruppetenkning og utprøving og testing av løsninger for kommunikasjon og formidling. Kjernepunktet i metoden har vært målgruppekjennskap, og kunnskap om hva som fungerer for hvilke grupper. 

Sjekk ellers de enkelte museenes og besøksarenaenes informasjon om tilgjengelighet

https://mist.no/vare-museer