Hopp til hovedinnhold

Prosjekter finansiert gjennom Norsk kulturråd

Museumsprogrammene, som finansieres over spillemidlene, skal stimulere til museenes utvikling gjennom prioritering, åpenhet, dialog og refleksjon. De skal dessuten bidra til kompetanseheving, samordning, samarbeid og utvikling av verktøy og metodikk (www.kulturradet.no/museumsutvikling).
Museene i Sør-Trøndelag har søkt og fått utviklingsmidler flere ganger. For tida deltar vi i eller er ansvarlig for flere prosjekter – både i museumsprogrammene Forskning i museer og Digitalisering og digital samlingsforvaltning.

Forskning i museer

MiST v/Rørosmuseet - deltar i forskningsprosjektet Bygningsvern – håndverk – forskning – et prosjekt som skal både skape ny empirisk kunnskap og utvikle selve metodikken bygningsvernet arbeider gjennom i hverdagen. Prosjektet velger ut åtte delprosjekter etter søknad fra medlemmer i Museumsnettverket for bygningsvern og tradisjonshåndverk. Metodikken kan betegnes som veiledet aksjonsforskning. En håndverker og en bygningskonservator studerer ett enkeltobjekt ved hver enkelt bygningssamling som dokumentasjon, objekt og prosess og bruker selve forskningsprosessen for å bygge og utveksle kunnskap innenfor og utenfor nettverket. Forskningsprosjektet limes oppå pågående restaureringsarbeider. Prosjektresultatet finnes i Terje Planke og Jean Lorentzen (red): Håndverksforskning ved norske museer. By og bygd nr. 49, utgitt på Museumsforlaget

Digitalisering og digital samlingsforvaltning

MiST v/ Kystmuseet i Sør-Trøndelag og Orkla industrimuseum deltar i prosjektet Minner – samlingssted for samtidsdokumentasjon som er et samarbeidsprosjekt med tolv konsoliderte museer og nitten store og små innsamlingsaksjoner, men med ett felles mål: å styrke norske museers evne til å samle, ta vare på, utforske og formidle intervjuer av ulike slag. Prosjektet vil øke omfanget til minneinnsamlingen ved norske museer og utvikle verktøy og metoder i samspill mellom museer, forskere og publikum. Resultater vil komme i tre former: 1) Som innsamlet materiale for en rekke med aktuelle museumsprosjekt, 2) som videreutvikling av det permanente felles innsamlingssystemet Minner og 3) som etablering og videreutvikling av relasjoner både mellom museene som engasjerer seg i prosjektet og mellom det enkelte museet og dets publikum.

MiST har selv ansvar for prosjektet Forenkle, forbedre og øke tilgang til samlinger
for slik å bidra til å minske de store etterslepene når det gjelder digitalisering og digital tilgang til samlingene som Riksrevisjonen har påpekt. 

Prosjektet er løst gjennom flere delprosjekter. I 2019 laget vi en Manual for rettighetsklarering og lisensiering av foto. Denne manualen er publisert på Samlingsnett.no, nettstedet som er utviklet av MIST med finansiering fra Kulturrådet i perioden 2015 -2020.

Manualen med flytskjema finnes her: https://samlingsnett.no/manual-for-rettighetsklarering-og-lisensiering-av-foto-2019

I 2020 laget vi en Veileder for registrering i Primus for gjenstander, kunst, design og arkitektur og i 2021 en Veileder for registrering av fotografi. Begge veilederne finnes her: https://samlingsnett.no/primusveiledere

Prosjektet ble avsluttet i 2021.

Videre tok MiST i 2017 over prosjektet Veiledning i gjenstandsfotografering fra Institusjonsfotografene. Målet med prosjektet var å løfte kvaliteten på bilder av gjenstander som tas på kunst‐ og kulturhistoriske institusjoner for bedre dokumentasjon og for å få bedre publiseringer på DigitaltMuseum. I veiledningen finnes metoder og standarder som vil hjelpe institusjoner uten profesjonelle fotografer til å gjengi gjenstander på en god måte. Veilederen kan lastes ned her: https://samlingsnett.no/veileder-i-fotografering-av-museumsobjekter

Alle de tre veilederne finnes også trykt. Kontakt Ann.Siri.Hegseth.garberg@mist.no, så sender vi gjerne.

Alle på museum

I 2020 startet MiST et prosjekt for å nå ut til flere med våre tilbud. Vi ønsker spesielt å finne måter å bryte ned funksjonshemmende barrierer i museene våre. På den måten kan vi kommunisere bedre med grupper som ikke er faste brukere av museene.

I første del av prosjektet har vi laget tegnspråklige videoer for nettsidene til fem av våre museer. Videoene har både lyd og undertekster på lett norsk, og er lette å forstå også om norsk ikke er hovedspråket, eller om man har lesevansker.

I andre del av prosjektet ser vi på hvordan museene kan lette tilgang til informasjon når besøkende kommer inn i museet. Vi arbeider med å utvikle stasjoner som inneholder både visuell og taktil informasjon. Dette kan være kart og objekter som kan tas på og som gir viktig informasjon om museet. Denne delen av prosjektet starter nå og skal etter planen være ferdig til sommeren 2021.

Vi håper at dette prosjektet vil gjør nye brukere nysgjerrige på hva museene våre er, og at alle som besøker oss får en enda bedre opplevelse.

«Alle på museum» er finansiert ved hjelp av støtte fra Norsk Kulturråd i tillegg til MiST. Videoene er produsert av Statped Læringsressurser og teknologiutvikling (SLOT).

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1