Hopp til hovedinnhold

TANDEM

TANDEM er et ERASMUS+ prosjekt som har til hensikt å utvikle metoder/teknikker, dele erfaring og få økt kunnskap om tilgjengeliggjøring og tilrettelegging for ulike grupper med funksjonsnedsettelser. TANDEM ledes av Mu-zee-um i Ostende i Belgia, og har i alt sju partnere. (Partnerne presenteres i vedlegg 1) MiST Norsk Døvemuseum er norsk hovedpartner, og Sverresborg, Rockheim og Ringve deltar også i prosjektet. Prosjektledelsen er lagt til Utviklingsenheten. Vi har også knyttet til oss Falstad, Nidarosdomen og Justismuseet i en lokal arbeidsgruppe. I tillegg samarbeider vi med NAV hjelpemiddelsentral, Tolketjenesten Midt Norge.
Prosjektet avsluttes i november 2019.

Målsetting

Prosjektets målsetning er å dele erfaringer, og gi ny kunnskap til ansatte i museene om hvordan personer med ulike utfordringer og funksjonshemminger bedre kan få tilgang til museene som læringsarena. Gjennom prosjektet skal det utvikle nye metoder for bruk i denne typen arbeid, og hver partner skal opprette lokale arbeidsgrupper bestående av både ansatte i museer, representanter for målgruppa og andre kompetansemiljø.

Hvorfor denne målgruppa

Nasjonale og internasjonale overenskomster og konvensjoner pålegger oss å legge til rette for at alle kan delta i kulturlivet. På FNs norske nettsider leser vi: «Rundt 15 prosent av verdens befolkning lever med en form for funksjonshemming. Dette gjør personer med nedsatt funksjonsevne til verdens klart største minoritet». (FN-sambandet: Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne) Med økende levealder vil også andelen med større eller mindre grad av funksjonshemminger øke. Arbeidet for bedre tilrettelegging vil potensielt gi museene en betydelig ny brukergruppe, og bidra til inkludering og økt livskvalitet. Dette er tett knyttet til museenes samfunnsrolle.

TANDEM, internasjonalt og lokalt prosjekt

Syv museer fra syv land deltok i prosjektet, på norsk side var Hanna Mellemsether, seniorrådgiver i
Utviklingsenheten i Museene i Sør- Trøndelag, prosjektleder. Helene Møllevik, formidlingsleder ved
Norsk Døvemuseum var ansvarlig for metodeutvikling og -gjennomføring, og koordinerer de lokale
delprosjektene. 

MiST var vertskap for den første partnersamlingen i TANDEM, i februar/mars 2017. Rapporten fra denne samlingen og seminaret vi arrangerte kan du lese her:

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1