Hopp til hovedinnhold

Vedtekter

For Museene i Sør-Trøndelag AS (Per 24.03.2021)

§ 1 Foretaksnavn
Selskapets foretaksnavn er Museene i Sør-Trøndelag AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Trondheim kommune.

§ 3 Virksomhet
Museene i Sør-Trøndelag AS skal med sine enheter (Kystmuseet i Sør-Trøndelag, Orkla Industrimuseum, Museet Kystens Arv, Ringve Museum Musikkhistoriske Samlinger med Rockheim, Trondheim Kunstmuseum, Trøndelag Folkemuseum, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Rørosmuseet og Rindal skimuseum) og samlinger berike samfunnet med kunnskap, forståelse og opplevelse.

Museene i Sør-Trøndelag AS skal tilstrebe god tilgjengelighet til museenes samlinger og kompetanse. Basisfunksjonene innsamling, bevaring, forskning og formidling skal være preget av høy kvalitet og sterke fagmiljøer i god kontakt med kolleger nasjonalt og internasjonalt. Selskapet skal arbeide for å styrke det lokale engasjementet for kunst, kulturhistorie og kulturvern.

Museene i Sør-Trøndelag AS skal videreføre og utvikle driften ved enhetene som inngår i selskapet og handle i samsvar med ICOMs museumsetiske regelverk.

Selskapets formål er ideelt og selskapet skal ikke betale utbytte til aksjonærene.

§ 4 Aksjekapital
Selskapets aksjekapital er NOK 571 330 fordelt på 57 133 aksjer hver pålydende NOK 10.

Overdragelse av aksjer krever samtykke av styret.

Det er kun offentlige tilskuddsytere og eierstiftelser som kan eie aksjer i Museene i Sør-Trøndelag AS. Eierstiftelsene skal eie til sammen 33,4% av aksjene. De offentlige tilskuddsyterne skal eie til sammen. 66,6% av aksjene. Ingen skal alene kunne eie mer enn 49%.

§ 5 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling skal behandle:
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen
2. Større strukturelle endringer knyttet til organisering av selskapet
3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

§ 6 Valgkomité
Generalforsamlingen velger medlemmer til en valgkomité på 3 personer, der ett av disse skal velges
som valgkomitéens leder. Valgkomitéen skal innstille på styremedlemmer og varamedlemmer som
velges av generalforsamlingen. Det skal utarbeides egen instruks for valgkomitéens arbeid.
Side 2 av 2

§ 7 Ledelse
Museene i Sør-Trøndelag AS skal ha et styre med 7 medlemmer, hvor 5 medlemmer valgt av generalforsamlingen og 2 medlemmer valgt av og blant de ansatte.

Det skal velges 3 numeriske varamedlemmer til styremedlemmene valgt av generalforsamlingen, fra året 2022 skal det velges 2 numeriske varamedlemmer til styremedlemmer valgt av generalforsamlingen. 2 varamedlemmer for de ansattes medlemmer velges av og blant de ansatte.
Valgperioden for styremedlemmer og varamedlemmer er 2 år. Generalforsamlingen velger styreleder for ett år ved særskilt valg.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede.

Styret forestår forvaltningen av selskapet og skal føre tilsyn med den daglige ledelsen og selskapets virksomhet for øvrig i samsvar med aksjelovens bestemmelser. Styre kan etter behov nedsette råd og utvalg. Styret skal fastsette styreinstruks.

Styret kan meddele prokura. 

Daglig leder står for den daglige ledelsen av Museene i Sør-Trøndelag AS’ virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret gir.

§ 8 Vedtektsendringer
Beslutning om å endre vedtektene treffes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler av så vel de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

§ 9 Oppløsning av selskapet
Beslutning om å oppløse selskapet treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Dersom generalforsamlingen beslutter selskapet oppløst, skal generalforsamlingen velge et avviklingsstyre som trer i stedet for styret og daglig leder. Valget gjelder på ubestemt tid, med en oppsigelsesfrist for avviklingsstyrets medlemmer på tre måneder. Gjenværende aktiva ved oppløsning av selskapet skal tilfalle museumsformål.

§ 10 Forholdet til aksjeloven
For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivningldende aksjelovgivning.

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1